Správa a vymáhanie pohľadávok

Správa a vymáhanie pohľadávok

Oblasť vymáhania pohľadávok je zameraná na rýchle a efektívne uplatňovanie pohľadávok tak z obchodnoprávnych vzťahov, ako aj občianskych vzťahov, pričom svojim klientom zabezpečujeme tak prevenciu vzniku pohľadávok, ako aj ich správu a vymáhanie a to prostredníctvom:

  • písomnej upomienky, ktorej text a forma jej odoslania je vopred konzultovaná s klientom,
  • preverenie dlžníkom pred začatím procesu vymáhania pohľadávky ( ako napríklad preverenie jeho majetkového stavu, jeho ďalších záväzkov a ich rozsahu,
    zistenie či sa dlžník nenachádza v konkurze, zisťovanie jeho aktív – najmä vlastnícke právo k nehnuteľnostiam)
  • predsúdnou výzvou na úhradu dlžnej pohľadávky
  • podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu alebo žaloby na zaplatenie na príslušný súd
  • zastupovanie klientov v samotných súdnych konaniach a podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
  • uplatňovanie nárokov v následných exekučných konaniach
  • zasielanie správ o stave jednotlivých pohľadávok v dohodnutých intervaloch
Kontaktujte nás
Späť na služby