Občianske právo

Občianske právo

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby, no zároveň presadzuje individuálny a osobitný prístup k právnym otázkam a problémom jednotlivých klientov, so zameraním najmä na:

  • zastupovanie klientov v sporových aj nesporových konaniach pred súdmi
  • vyhotovovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv a dohôd ( najmä kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o nájme a pod.)
  • zastupovanie klientov pri uplatňovaní práv vyplývajúcich z podielového a bezpodielového spoluvlastníctva, vrátane prípravy a pripomienkovania dohôd o vyporiadaní
  • uplatňovanie práv klientov z titulu náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia
  • v oblasti dedičského práva ide o zastupovanie klientov dedičských konaniach, ako aj sporoch súvisiacich s dedičským konaním
Kontaktujte nás
Späť na služby