Obchodné právo

Obchodné právo

Kvalitne právne zastupovanie je mimoriadne dôležite už v začiatkoch vášho podnikania. Od vypracovania zmlúv pri zakladaní spoločnosti, zmlúv tykajúcich sa samotného chodu spoločnosti až po samotný predaj či likvidáciu, majitelia firiem potrebujú kvalifikovane právne zastúpenie. K problémom pri riadení firiem dochádza v mnohých oblastiach, často krát prerastajú do zložitých obchodných sporov, ktoré vyžadujú riešenia. Sme pripravení kvalifikovane zhodnotiť každú udalosť, a v prípade potreby spoľahlivo hájiť vaše záujmy v súdnych sporoch. Absolútnou prioritou je záujem a spokojnosť našich klientov.

Oblasť podnikateľskej sféry so sebou prináša potrebu dokonalého poznania svojich klientov a schopnosť poskytnúť im komplexné a často aj kreatívne riešenia ich obchodno-právnych problémov a kaúz, ktorým dennodenne čelia. Naše právne poradenstvo sa preto zameriava na poskytovanie právnych služieb týkajúcich sa predovšetkým:

  • prípravy a negociácie akéhokoľvek typu obchodných zmlúv a dohôd (ako napríklad kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, dodávateľsko-odberateľské zmluvy, mandátne zmluvy, úverové zmluvy) vo všetkých oblastiach podnikania
  • právneho poradenstva pri zakladaní rôznych typov obchodných spoločností
  • zastupovania klientov vo všetkých korporátnych veciach, vrátane prípravy korporátnych dokumentov a zastupovania v registrových konaniach
  • zastupovania klientov v súdnych sporoch týkajúcich sa ich obchodnej a podnikateľskej činnosti
Kontaktujte nás
Späť na služby